Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się 21 marca 2024 o godz. 17:00 w Zespole Szkół nr 5 w Płocku ul. Gen. Kutrzeby 4a sala A12 (parter)

Porządek Zebrania:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 • Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 • Powołanie Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. (wyłożony do wglądu)
 • Sprawozdania z działalności:
  • Zarządu Oddziału
  • Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
  • Sprawozdanie finansowe.
  • Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
  • Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 • Zatwierdzenie planu pracy i preliminarza budżetowego na 2024r.
 • Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Do góry